ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π.,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016 ΧΕΠ: Β/46,Β/49,Β/73,Α/171,Α/172,Α/185,Α/192,Α/193,Β/52,Β/55,Β/36,Β/54,Β/53,Β/60,Β/61,Β/74