ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/80,Α/239,Α/258,Α/260,Α/265,Β/79,Β/81,Α/278,Α/246,Α/240,Β/72,Α/264,Α/266,Α/270,Α/271,Α/282