ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/49,Α/177,Α/178,Α/186,Α/230,Α/216,Β/46,Α/171,Α/172,Α/185,Α/179,Α/192,Α/193,Α/194,Α/195,Α/196,Α/197,Β/55,Α/175,Β/36,Β/54,Β/53,Α/227,Β/63,Β/64,Β/65,Β/66,Α/169,Β/74