Αποδοχή των όρων της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555 / 13-05-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», π/υ 185.850,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στο Μέτρο 8, Δράση 8.3.1: «Δασικές Πυρκαγιές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, εγγραφή του ποσού χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικον. έτους 2021 και τρόπος εκτέλεσης της Πράξης.