Αποδοχή της χρηματοδότησης και των όρων της με αριθμ. πρωτ. 3672 / 05-10-2021 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ » με κωδικό ΟΠΣ : 5069106 και τρόπος εκτέλεσης του Υποέργου με Α/Α: 1 της Πράξης.