Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δεσκάτης» με κωδικό MIS 5002375 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και έγκριση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα.