Αποδέσμευση. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων-ΠΟΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ