Απ. 207-22 ΑΝΑΘΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π. 2023.