Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΑΜΟΙΒΗΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 9160/08-11-1985 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ