Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-Αμοιβή για υπηρεσίες ελέγχου του πόσιμου νερού του Δήμου 2019