ΑΑΥ 597 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 36 ΑΑΥ.. Τακτικές αποδοχές υπαλ.με σύμβαση αορίστου χρόνου