Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Αναπτυξης
Απάντηση Υπουργείου  Αγροτικής Αναπτυξης

 


Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, κ.
Κορδίλα,

 

Σε σχέση με την με αρ. Πρωτ. 164/17.1.2022 επιστολή σας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ως εξής:

 

Αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία και του αυξημένου κόστους παραγωγής, ως Κυβέρνηση, έχουμε λάβει μια σειρά από μέτρα που αποσκοπούν στην ανακούφιση και στήριξη των αγροτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 

Το μέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, το κόστος του οποίου για το 2022 υπολογίζεται στα 50 εκ. €.
Τη μείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%.
Σημαντικές ελαφρύνσεις για τους χρήστες χαμηλής τάσης, από τις οποίες επωφελούνται και οι αγρότες.
Την αναστολή από 1 Νοεμβρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2022 της καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τους χρήστες στη μέση τάση και συγκεκριμένα για τις αγροτικές επιχειρήσεις.  
Την έκπτωση ενέργειας 50% στα αγροτικά τιμολόγια από τη ΔΕΗ από 5.8.2021.

 

Πρόσφατα δε, προβλέψαμε και την επιδότηση της ρήτρας αναπροσαρμογής σε όλα τα αγροτικά τιμολόγια για την κατανάλωση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021. Σε σχέση με το τελευταίο αυτό μέτρο αναμένεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τους επιμέρους όρους της επιδότησης.

 

Επιπρόσθετα, προς την κατεύθυνση της μείωσης του κόστους παραγωγής εντάσσεται και η επιλογή του Υπουργείου μας για χορήγηση των ακόλουθων συνδεδεμένων ενισχύσεων υπέρ των κτηνοτρόφων μας:

1. συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα πρόβειου και αιγείουκρέατος, με προϋπολογισμό 55.228.456 € για το έτος ενίσχυσης 2020.

2. συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος, με προϋπολογισμό 35.558.453 € για το έτος ενίσχυσης 2020.

3. συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας που αφορά στους κτηνοτρόφους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στους κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικώνεκμεταλλεύσεων (χωρίς γη), με προϋπολογισμό 2.759.607€ και 548.007€, αντίστοιχα, για το έτος ενίσχυσης 2020 (μέτρο1-βοοειδή και μέτρο 2 αιγοπρόβατα).

4. συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, συνολικού προϋπολογισμού 6.684.367 € για το έτος ενίσχυσης 2020.

5. συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικάψυχανθή, συνολικού προϋπολογισμού 25.256.552€ για το έτος ενίσχυσης 2020.

 

Τέλος, σημειώνουμε ότι στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 υφίσταται το Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (εξισωτική αποζημίωση σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές).

Στόχος του Μέτρου 13 είναι η ενίσχυση ετησίως των γεωργών των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί αυτοί για το σύνολο των πρόσθετων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα στις εν λόγω περιοχές.

Στην επιλεξιμότητα του μέτρου εμπίπτουν όλα τα αγροτεμάχια, στα οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές, ενώ δικαιούχοι είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι ενεργοί γεωργοί και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών αυτών.

Αναφέρουμε ότι στις 24. 12.2021 καταβλήθηκε για το έτος 2021 εξισωτική αποζημίωση που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 242,2 εκατ. €, εκ των οποίων το ποσό των 3.834.326 ευρώ καταβλήθηκε σε 3.170 δικαιούχους στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

 

Στόχος και πρόθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η εξεύρεση τρόπων για τη στήριξη των αγροτών και εργαζόμαστε συνεχώς προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

Για το Γραφείο Υπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Με εκτίμηση.

 

Ρίτα Ανθούλη