ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Δεσκάτης προχωρά στην διαδικασία βελτίωσης θέσεων για του πωλητές που κατέχουν μόνιμη θέση στη λαϊκή αγορά του Δήμου Δεσκάτης ( Δεσκάτη ημέρα Πέμπτη) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 « Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές λαϊκών αγορών που κατέχουν μόνιμη θέση στη Λαϊκή Δεσκάτης και  επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους και να διεκδικήσουν μία άλλη κενή που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο καλύτερη σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δήμο Δεσκάτης από την Τρίτη  19 Ιουλίου 2022 έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

Η αίτηση χορηγείται  από το γραφείο του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων  και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά α) Αντίγραφο αδείας με τελευταία θεώρηση β) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας  γ) Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Γρεβενών δ) Ενημερότητα του άρθρου12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα)  ε) Ασφαλιστική ενημερότητα.

Επισημαίνεται ότι:

 1. Οι υποψήφιοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4γ του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 αξιολογούνται και κατατάσσονται σε πίνακα με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας.
 2. Σε χώρο και ημερομηνία που θα οριστεί όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να προσέλθουν ώστε να επιλέξουν θέση βάση τη σειρά προτεραιότητας της τελικής κατάταξης μοριοδότησης (συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η θέση επιλογής τους ).
  1. Η διαδικασία της βελτίωσης θέσης είναι δυνητική. Σε όποιον πωλητή έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη και δεν αιτηθεί βελτίωση θέσης θα κατέχει την υφιστάμενη θέση του.
  2. Παρακαλούνται και οι μη αιτούντες « Βελτίωση Θέσης» που κατέχουν τη θέση με Διοικητική πράξη να υποβάλλουν αίτηση μη συμμετοχής στη διαδικασία επισυνάπτοντας μόνο αντίγραφο της αδείας τους.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Δεσκάτης  και στο τηλέφωνο 2462351143.

   

   

                                                                                        Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

   

   

   

                                                                                              ΤΕΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

   

   

  Κοινοποίηση

  1. Μέλη πενταμελούς επιτροπής