ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

4η Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Π ΕΡΙΟΔ ΟΣ ( 2007 -2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

ΜΕΤΡΟ 313-2
«Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων »

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013” με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Δεσκάτης διακηρύττει ότι την 9η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Δεσκάτης, θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων» του Δήμου Δεσκάτης.
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 179846 και πρόκειται για έργο με τίτλο «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων Δήμου Δεσκάτης».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες προμηθειών: α) κατηγορία Πληροφοριακές πινακίδες με προϋπολογισμό 7.505,40 β) κατηγορία Πληροφοριακές πινακίδες ψηφιακής εκτύπωσης με τον χάρτη του Δήμου Δεσκάτης με προϋπολογισμό 10.560,00 γ) κατηγορία Στύλοι στήριξης των πινακίδων από σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου 2΄΄ με προϋπολογισμό 8.930,25 € .
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 26.995,65 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 33.204,65 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Δεσκάτης στη διεύθυνση Ανδρομάνας 2, 512 00 Δεσκάτη, και στο τηλέφωνο: 24623-51109, μέχρι την Πέμπτη, 8-10-2015.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν του όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 539,91 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Δεσκάτης. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δεσκάτης .

Δεσκάτη, 02/10/2015
Ο Δήμαρχος Δεσκάτης

Δημήτριος Θ. Καραστέργιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ μέρος α΄

ΜΕΛΕΤΗ μέρος β’

ΜΕΛΕΤΗ μέρος γ’

ΜΕΛΕΤΗ μέρος δ’

ΜΕΛΕΤΗ μέρος ε’