Συνοπτικός διαγωνισμός της προμήθειας με τίτλο: Δημιουργία – Έκδοση Ιστορικού Πολιτιστικού Έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Word)

ΕΕΕΣ

ESPD