Συνεδρίαση σε Ο.Ε. στις 25/05/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 19/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.:2.819

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 25 του μήνα Μάη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού
3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού
4. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ έργων
5. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ έργων
6. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
7. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
8. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
9. Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης».
10. Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης».
11. Τρόπος εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής για το έργο: Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου, χώρου στάθμευσης επισκεπτών και διαμόρφωση χώρου στο πάρκο Δεσκάτης
12. Τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Ασφαλτόστρωση και κατασκευή τοιχίου σε τμήμα δρόμου προς οικισμό Γηλόφου
13. Τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Διαγραμμίσεις δημοτικών δρόμων
14. Έγκριση του πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης», συνολικού προϋπολογισμού 977.000,00 € πλέον ΦΠΑ (ποσό 1.211.480,00 € με ΦΠΑ )΄
15. Απόφαση ανάθεσης για το έργο «Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων και κινητήρων στα αντιλιοστάσια Δ.Ε. Χασίων»
16. Απόφαση ανάθεσης για το έργο «Συντήρηση και επισκευή υποβρύχιων γεωτρήσεων Δ.Ε. Δεσκάτης»
17. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής
18. Διαγραφές χρεών
19. Αποδοχή ποσού 3.000,00€ από δωρεά εταιρείας LA FARM.
20. Έγκριση της υπ΄αριθ. 9/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ ΑΝΡΟΜΑΝΑ που αφορά την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 6.576,40 € από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2018-2019 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος