Συνεδρίαση Ο.Ε. στις 25/08/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 25-08-2021
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5724

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

 

Σας παρακαλούμε στις 25 του μήνα Αύγουστο του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Το έκτακτο των θεμάτων προέκυψε από την ανάγκη λήψης αποφάσεων προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες στους Παιδικούς Σταθμούς Δεσκάτης και Καρπερού.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Δεσκάτης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/28-09-2017»
2. Τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Καρπερού στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/28-09-2017»
3. Καθορισμός των όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία –Έκδοση ιστορικού πολιτιστικού έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης- όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ