Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 22/12/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 18-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8536

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 22 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση υποβολής πρότασης στη ΣΑΕΠ 041 του Εθνικού ΠΔΕ της ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Α’ ΦΑΣΗ (ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ)-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
2. Σχέδιο τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για αποδοχή της χρηματοδότησης για το έργο: «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας (Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις)» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
4. Τρόπος εκτέλεσης για εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτραντλιών στις δεξαμενές Δήμου Δεσκάτης»-ΚΡΙΚΟΣ
5. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ύδρευση Παλιουριάς – Παναγιάς » με αριθμό μελέτης 57/2017 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 31/3/2021 με αναθεώρηση.
6. Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 7498/2528/Α3/19.11.2018 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΜΥΛΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ», π/υ 1.468.000,36 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5021751 και εγγραφή της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικον. Έτους 2020.
7. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών δρόμων» με αριθμό μελέτης 38/2018 αναδόχου Λαβού Κων/νου μέχρι 30/6/2021 με αναθεώρηση
8. Έγκριση του Πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης
9. Απευθείας ανάθεση του έργου: Συντήρηση πηγών ύδρευσης-Συμπληρωματικές εργασίες ύδρευσης-ΚΡΙΚΟΣ(Κοτίτσας Γεώργιος )
10. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή ποτάμιων έργων- αναχώματα στο ρέμα Ποταμιάς-ΚΡΙΚΟΣ (Αυτεπιστασία)
11. Αποκατάσταση Πάγιας Δήμου Δεσκάτης
12. Αποκατάσταση Πάγιας Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Δεσκάτης
13. Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους
14. ‘Έγκριση προσωρινών αναδόχων διαγωνισμού τροφίμων
15. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2021
16. Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021
17. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2021.
18. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου για το έτος 2021 .
19. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό των συντελεστών για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του έτους 2020.
20. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2021.
21. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης υπονόμων για το έτος 2021.
22. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2021 .
23. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό χώρων και την επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2021.
24. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2021.
25. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους λαϊκής αγοράς Δεσκάτης για το έτος 2021.
26. Εισήγηση της Ο.Ε. για επιβολή τέλους άρδευσης, για το αρδευτικό Τρικοκκιάς για το έτος 2021.
27. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ