ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 20/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 20-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 7.873

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 20 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.
Το έκτακτο των θέματων προέκυψε από το υπ.άριθ. 6195/3-11-2020 έγγραφο με θέμα: “Δημοσίευση ν. 4738/2020(A207). Τροποποίηση άρθρου 73 ν. 4412/2016” που μας κοινοποιήθηκε από την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Τροποποίηση της υπ΄αριθ.241/2020 απόφαση της Ο.Ε. περί Καθορισμού των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 62.500,00 € με (Φ.Π.Α. 24% ).
2. Ακύρωση της υπ΄αριθ.242/2020 απόφαση της Ο.Ε. και επανακαθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 96.000,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).
3. Ακύρωση της υπ΄αριθ.243/2020 απόφαση της Ο.Ε. και επανακαθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 196.300,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).
4. Ακύρωση της υπ΄αριθ.244/2020 απόφαση της Ο.Ε. και επανακαθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 343.000,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).
5. Ακύρωση της υπ΄αριθ.245/2020 απόφαση της Ο.Ε. και επανακαθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 624.500,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).
6. Ακύρωση της υπ΄αριθ.246/2020 απόφαση της Ο.Ε. και επανακαθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 190.500,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).
7. Ακύρωση της υπ΄αριθ.247/2020 απόφαση της Ο.Ε. και επανακαθορισμός των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 263.500,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος