ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17ην Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Δεσκάτης ( ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ )

2. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Π. ( Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού,Αθλητισμού, Περιβάλλοντος).

3. Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

4. Τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 33/2011( ΦΕΚ Β΄ 767/06-05-2011 ) και 224/2014 ΦΕΚ Β΄ 3100/18-11-2014 ) αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικές με : Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν.3852/2010), ως προς τη Διοίκηση των Νομικών Προσώπων, σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19-01-2018 ( ΦΕΚ 310/02-02-2018 τεύχος Β΄)

5. Ορισμός (2) δύο δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωματικών τους ως μέλη για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, και μίσθωση βάση του άρθρου 201 του Ν. 3463 και του Π.Δ.270/81, για το έτος 2019-2020

6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2019-2020

7. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2019-2020

8. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2019-2020

9. Ορισμός μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων για το 2019-2020

10. Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης καταστημάτων

11. Ορισμός υπόλογου-διαχειριστή για την Τράπεζα Ελλάδος

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας για την Τράπεζα Πειραιώς

13. Εξουσιοδότηση για την διαχείριση λογαριασμών και υπογραφή της « Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank » με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια μέσω του παραπάνω Συστήματος

14. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Δεσκάτης για τις συναλλαγές για τους λογαριασμού ΠΔΕ της Τράπεζας Ελλάδος

15. Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών ( POS )

16. Αποδοχή συνολικού ποσού 8.324.12 € ( 5.225,86 € μηνός Μαΐου 2019 και 3.098,26 € μηνός Ιουνίου 2019 ) Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Κοινωφελούς χαρακτήρα

17. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2019 – Αποδοχή ποσού 11.000,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης

18. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2019 για ενίσχυση ΚΑ

19. Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους δημότες ( για έξοδα νοσηλείας )

20. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΕΛ « Βιολογικός Καθαρισμός »

21. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020

22. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης

23. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Παλπάνης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

24. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 322/2018 όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 23/2019 με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2019

25. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 323/2018 με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2019

26. Ψήφισμα για το Δημόσιο Δάσος Κατάκαλης

27. Έγκριση τοποθέτησης κάμερας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

28.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

                                                                                                                             Γραφείο Τύπου

                                                                                                                                Δημάρχου