Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 24/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 20-01-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 323

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 24 του μήνα Ιανουάριου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2017 για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και κατακύρωση οριστικού αναδόχου.
2.Δέσμευση τροποποίησης προϋπολογισμού και ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, μετά την έγκριση και δημοσίευση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
3. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κατάστημα» Δήμου Δεσκάτης.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος