Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δεσκάτης.

1. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις  αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από  τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη  και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των  σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη  στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

2. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 9/ μελές Συμβούλιο τα οποία θα αποτελείται από:

  • τον Πρόεδρο (προαιρετικά ο Δήμαρχος)
  • τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
  • τους δύο διευθυντές των πέντε αρχαιοτέρων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Έναν εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων,
  • έναν δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
  • έναν εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα)

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ β)  τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης. γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

4.  Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.

ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Καραστέργιος Δημήτριος Πρόεδρος Δήμαρχος
Τζιώλας Ιωάννης Αντιπρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
Τζιώλας Νικόλαος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
Μπγιάλας Χρήστος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
Σπανού – Φακή Ελένη Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας)
Ζαγκανίκας Χρήστος Μέλος Διευθυντής σχολικής μονάδας Δημοτικού Σχολείου Καρπερού
Βελλής Αντώνιος Μέλος Διευθυντής σχολικής μονάδας 2ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης
Σωτήρη Χρυσούλα Μέλος Εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων & κηδεμόνων 1ου Δημ. Σχ. Δεσκάτης
Κοτίτσα Αθανασία Μέλος Δημότης με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης