ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                             

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  πρακτικό  7/2011  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δημοτικής  Κοινότητας  Δεσκάτης

Αριθμός  Απόφασης 16/2011

                       

ΘΕΜΑ:  Πρόταση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης  προς το Δήμο Δεσκάτης  για τοποθέτηση  φωτεινού σηματοδότη  προειδοποίησης κινδύνου.

        Στη  Δεσκάτη  και  στο  Δημοτικό   Κατάστημα   σήμερα   την  23ην    Μαΐου  2011 ημέρα  της εβδομάδας  Δευτέρα    και  ώρα 10:00 μ.  συγκεντρώθηκε  το  Τοπικό  Συμβούλιο   Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης , ύστερα  από  την αριθμ. πρωτ. 19/18-5-2011  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου Τ.Κ. Δεσκάτης  που δόθηκε  σε    κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο .

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη απαρτία  καθόσον  σε  σύνολο  5 μελών  βρέθηκαν  παρόντα  5  δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1]   Πέτσας Δημήτριος Πρόεδρος , 2] Γκανταϊφης  Ευθύμιος, 3] Καψάλης Μιχαήλ , 4] Κοκόλη Κωνσταντία , 5] Ρίβας Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ :  Κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Τσικνογιάννη  Ιωάννα

Ο Πρόεδρος  κήρυξε   την  έναρξη   της  συνεδρίασης  του  Τοπικού  Συμβουλίου  Δεσκάτης   εισηγήθηκε το 3ον  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ως  κάτωθι:

Στο δρόμο  Γρεβενών – Ελασσόνας  δίπλα  από το γήπεδο  Δεσκάτης,   υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος των διερχόμενων  αυτοκινήτων  και των πεζών  και  παιδιών  που διασχίζουν  τον δρόμο.  Για τον λόγο αυτό  προτείνω  στο συγκεκριμένο  σημείο  να γίνει τοποθέτηση φωτεινού  σηματοδότη  προειδοποίησης  κινδύνου. 

Και κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης να αποφασίσει  σχετικά.

   Το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης ,  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ομόφωνα

Να προτείνει  στο Δήμο Δεσκάτης  την άμεση τοποθέτηση φωτεινού  σηματοδότη  προειδοποίησης  κινδύνου στο αναφερόμενο σημείο,  της εισήγησης της παρούσας  για την αποφυγή  ατυχήματος.

Η  παρούσα  απόφαση  έλαβε  αύξοντα  αριθμό  15/2011

Έτσι έχει συνταχθεί και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη

                              Ακριβές Απόσπασμα

                            Δεσκάτη  23 Μαΐου  2011

                                    Ο  Πρόεδρος                      

                             Πέτσας  Δημήτριος