ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                        Δεσκάτη 27-5-2008
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                           Αριθμ. Πρωτ.:3776
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Δ/νση:Δεσκάτη Γρεβενών                                                  
Τ.Κ.: 512 00                                                          
Πληροφ: Κόττα Χριστίνα                                                       
Τηλ.: 2462031951
Φαξ: 2462032332

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας

Ο Δήμος Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτ. Δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών.

Η εν λόγω πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/94, 2247/94, 2266/94, 2349/95, 2527/97, 2738/99 ,3051/2002, 3146/2003, 3174/2003 ,3200/2003 ,3260/2004 και 3320/2005 για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Χειριστής φορτωτή

ένας (1)

Οκτώ (8) μήνες

Οδηγός υδροφόρου οχήματος

ένας (1)

Οκτώ (8) μήνες

Εργάτης-εργάτρια ύδρευσης

ένας (1)

Οκτώ (8) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως και 65 ετών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Κεντρική Πλατεία Δεσκάτης) , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από Πέμπτη  5/6/2008 και λήγει την  Δευτέρα  16/6/2008.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής αυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού. (Μόνο για υποψηφίους των κατηγοριών ΔΕ).Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.
 3. Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας (μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών) άδειας χειριστή μηχανημάτων ομάδας Ε' και Γ' τάξεως, σύμφωνα με το Π. Δ. 31/1990 ή άδειας χειριστή μηχανημάτων ομάδας Γ', σύμφωνα με το Π. Δ. 22/1976, για το χειριστή φορτωτή, και επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας για τον οδηγό υδροφόρου οχήματος.
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάση του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας(όπου απαιτείται)
 5. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας(όπου απαιτείται).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του  Υπαλληλικού Κώδικα.
 7. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
 8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι άνεργος η ανεργία αποδεικνύεται με βεβαίωση του Ο.Α. Ε. Δ. που είναι αρμόδιος προς τούτο. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, ή κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 9. Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα καθώς και η ημερομηνία λήξης της συμμετοχής του και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής του ως ανέργου στα σχετικά μητρώα.
 10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα. Ειδικά για τους πολύτεκνους και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών γίνεται δεκτό και πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ.
 11. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για τη δημοτικότητα.
 12. Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της  εντοπιότητας απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα

           (άρθρο 4 § 5 Ν.2647/1998).

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του Νομού. Επίσης Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν ολόκληρη την ανακοίνωση από τα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης (αρμόδια κ. Κόττα Χριστίνα, τηλ. 24620-31951), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
                                                                                     ΝΙΚΟΣ Ι.ΜΙΓΚΟΣ