ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 4/4/2011

 

                                                                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Δεσκάτη  30-3-2011  

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 2084

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                               

                                                                                                                        ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                                                                                      μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

                                                                                                                                                                                   Δήμου Δεσκάτης

                                                                                              

 ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

      Σας παρακαλούμε την 4η του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.  να  προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2011. Ορισμός Επιτροπής. Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.
  2. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου.
  3. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό των συντελεστών για τα τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού του έτους 2011.
  4. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2011.
  5. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης υπονόμων για το έτος 2011.
  6. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας.
  7. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό χώρων και την επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2011.
  8. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή δικαιώματος βοσκής για το 2011.
  9. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.

                                                                                                                             Ο    Δήμαρχος

                                                                                              

                                                                                                                               Νίκος Ι. Μίγκος