ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ( 17)
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε στην δέκατη έβδομη (17) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί
την 24 ην Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ , για λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Τροποποίηση πρ/σμού οικον. Έτους 2022 για ενίσχυση ΚΑ
2. Τροποποίηση πρ/σμού οικον. έτους 2022 για ενίσχυση ΚΑ
3. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 11.730,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (
συμπληρωματική κατανομή )
4. Αποδοχή ποσού 49.380,00€ που αφορά την 7 η 8 η και , 9 η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων
ΣΑΤΑ/2022 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες
5. Αποδοχή ποσού 29.760,00 € από Πράσινο Ταμείο για ΣΦΗΟ
6. Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2023 – Ορισμός Επιτροπής – Οριοθέτηση
χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων
7. Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων
χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου
8. Επιβολή Τέλους Άρδευσης και πάγιου άρδευσης, για το αρδευτικό Τ.Κ. Τρικοκκιάς».
9. Καθορισμός του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2023.
10. Καθορισμός χώρων και επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2023.
11. Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης ,
Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
12. Επιβολή ημερησίου δικαιώματος προσέλευσης στη λαϊκή αγορά για το έτος 2023
13. Ορισμός (2) δύο δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωματικών τους ως μέλη
για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, και
μίσθωση βάση του άρθρου 201 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ.270/81, για το έτος
2023.
14. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για
το έτος 2023
15. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το
έτος 2023
16. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας
μέχρι 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2023
17. Ορισμός μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων για το 2023
18. Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης καταστημάτων
19. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2023
20. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016 για το έτος 2023
21. Διάθεση υπαλλήλων Δήμου Δεσκάτης για την συγκρότηση των Επιτροπών της ΔΕΠΑΠ για
το έτος 2023
22. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2022
23. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2022
24. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2022
25. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024
26. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχολικού
έτους 2023-2024
27. Συζήτηση επί αιτήματος Τσιάτσικα Δημητρίου σχετικά με κοινόχρηστο χώρο ΚΥΕ
28. Αίτημα κτηνιάτρου για πραγματοποίηση πράξεων κτηνιατρικού εθελοντισμού
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος
Μυλωνάς
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης