Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 9/9/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 02-09-2021
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5921

 

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε την 9η του μηνός Σεπτέμβρη του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ.
2. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.
4. Πρόσληψη τριών εποχιακών εργατών με δίμηνη σύμβαση λόγω εκτάκτων αναγκών.
5. Αποδοχή των όρων της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555 / 13-05-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», π/υ 177.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στο Μέτρο 8, Δράση 8.3.1: «Δασικές Πυρκαγιές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, εγγραφή του ποσού χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικον. έτους 2021 και τρόπος εκτέλεσης της Πράξης.
6. Αποδοχή των όρων της με αρ. πρωτ. 62489/ 29-09-2020 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εργασίες Βελτίωσης – Ανακαίνισης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δεσκάτης», π/υ 600.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και τρόπος εκτέλεσης των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης.
7. Έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων»
8. Έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη θέση του υπάρχοντος γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο οικισμό Δήμητρας»
9. Έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου : «Ανάπλαση υφιστάμενου χώρου αναψυχής στη θέση “Γάβρος” Δ.Ε. Δεσκάτης Δήμου Δεσκάτης»
10. Έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Παλιοπαναγιά»
11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών έργων π/υ έως 1.000.000 €, για το έτος 2021.
12. Συγκρότηση νέας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8m3» προϋπολογισμού 132.680,00€ με Φ.Π.Α.
13. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την πληρωμή εργασίας της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ