Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 8/7/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 02-07-2021
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4854

 

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε την 8η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ έργου.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ .
3. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.
4. Πάγια προκαταβολή Προέδρων
5. Μείωση τελών λαϊκής στο ½ για όσους πωλητές είναι ενταγμένοι στο ΚΕΑ σύμφωνα με τον Ν4497/2017 άρθρο 19 παρ.5
6. Καθορισμός των όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία –Έκδοση ιστορικού πολιτιστικού έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης- όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού»

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ