Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 31/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 27-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 9.478

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 31 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για ενίσχυση Κ.Α προϋπολογισμού
2. Αποκατάσταση Πάγιας Προκαταβολής
3. Επιστροφή καταβληθέντων
4. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος