Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 30/03/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 24-03-2023
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1270

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 30 του μήνα Μάρτη του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Μετακινήσεις Δημάρχου
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού για την  « Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023».
3. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 7.077 τ.μ. στη θέση «Ισιώματα- Αμπελοτόπια» του οικισμού Δήμητρας για σταβλικές εγκαταστάσεις.
4. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα «Τροποποίηση του προϋπολογισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου ».
5. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 61.292,70€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

6. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 204.477,54 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ