Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 30/03/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-03-2021
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2.600

 

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε την 30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της 27/2021 απόφασης Δημάρχου περί μεταφοράς αλατιού αποχιονισμού από τις αλυκές Κίτρους Πιερίας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και δέσμευση της Ο.Ε. για την ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού μετά την έγκριση και δημοσίευσή του.
2. Έγκριση της 29/2021 απόφασης Δημάρχου περί προμήθειας αλατιού αποχιονισμού από τις αλυκές Κίτρους Πιερίας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και δέσμευση της Ο.Ε. για την ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού μετά την έγκριση και δημοσίευσή του
3. Έγκριση της 50/2021 απόφασης Δημάρχου περί προμήθειας λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης, στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας από τον covid-19, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και δέσμευση της Ο.Ε. για την ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού μετά την έγκριση και δημοσίευσή του.
4. Έγκριση του πρακτικού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.
5. 4η Παράταση προθεσμίας του έργου «Ύδρευση Παλιουριάς Παναγιάς»
6. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης»
7. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Δεσκάτης»
8. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Δεσκάτης»
9. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Δεσκάτης»
10. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Δεσκάτης»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ