Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 29/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 25-10-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 7.627

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 29 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για ενίσχυση Κ.Α έργου
2. Αποδοχή δωρεάς από Αποστολόπουλο Χρήστο και Αποστολόπουλο Αλέξανδρο.
3. Αποδοχή δωρεάς από Σαράντη Γεώργιο.
4. Διαγραφή χρεών από φορολογικούς καταλόγους.
5. Απόφαση έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 22/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα «Περί εγκρίσεως του Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης χρήσεως 2018»
7. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος