Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 28/05/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 27-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3.000
ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Μάη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.
Το έκτακτο του θέματος προέκυψε από τις ανάγκες λειτουργίας των συσσιτίων κατά τη διάρκεια των μέτρων προστασίας από τον Covid-19, και από την ανάγκη πραγματοποίησης συντηρήσεων που αφορούν την ύδρευση.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση όπως ορίζει το άρθρο 32 παρ. 2 α΄ του Ν.4412/16 για απευθείας ανάθεση προμηθειών στα πλαίσια μέτρων προστασίας από τον Covid-19.
2. Απόφαση ανάθεσης για το έργο «Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων και κινητήρων στα αντιλιοστάσια Δ.Ε. Χασίων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κορδίλας Δημήτριος