Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 26/03/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-03-2021
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2.598

 

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε την 26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. να συνεδριάσουμε έκτακτα δια περιφοράς και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Το έκτακτο των θεμάτων προέκυψε από την ανάγκη λήψης αποφάσεων, προκειμένου να σταλούν προτάσεις από το Δήμο για το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1ο Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Δεσκάτης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πρόσκληση ΑΤ11, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και έγκριση των σχετικών μελετών.
2ο Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών της Δ.Ε. Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πρόσκληση ΑΤ05, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και έγκριση της σχετικής μελέτης.

30 Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πρόσκληση ΑΤ01, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» και έγκριση της σχετικής μελέτης.

4ο Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση-διαμόρφωση ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων και συντήρηση των αύλειων χώρων των σχολείων του Δήμου Δεσκάτης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πρόσκληση ΑΤ10, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» και έγκριση της σχετικής μελέτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ