Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 26/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1.976

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 26 του μήνα Μάρτη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.
Το έκτακτο των θεμάτων προέκυψε από την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που προέκυψαν από τον Covid-19, από την ανάγκη έγκρισης αποφάσεων προϋπολογισμού των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Θέμα ημερήσιας διάταξης
1. Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών στα πλαίσια μέτρων προστασίας από τον Covid-19 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
2. Έγκριση της υπ΄αριθ. 20/2020 απόφασης Δημάρχου περί διαδικασίας ανάθεσης δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος
3. Ανάθεση εργασιών και υπηρεσιών για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στη Δ.Ε. Χασίων».

4. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης που αφορά τη στοχοθεσία 2020 του Νομικού Προσώπου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος