Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 24/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 18-11-2022
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 6048

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

 

 

Σας παρακαλούμε στις 24 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για ενίσχυση ΚΑ
2. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
3. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2022 του Δήμου Δεσκάτης.
4. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2022 του Δήμου Δεσκάτης.
5. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2022 του Δήμου Δεσκάτης.

6. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας, του τρόπου εκτέλεσης, της αριθμ. Πρωτ. 5689/01-11-2022 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτόν, για το έτος 2023
7. Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής
του έργου ««ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ