Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 23/6/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 18-06-2021
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4546

 

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε την 23η του μηνός Ιούνη του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ έργου.
2. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.
3. Ορισμός υπαλλήλου με άδεια λογιστή Α΄ Τάξης για το ΝΠΔΔ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ
4. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «’ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΡΠΕΡΟΥ»
5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – του έργου «Διαγραμμίσεις δημοτικών δρόμων»
6. 3η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή υποστέγου στο Κτίριο Επαρχιακού Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης Δεσκάτης»
7. 3η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών δρόμων»
8. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στις ράμπες ΑΜΕΑ των σχολείων»
9. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης Παναγιάς»
10. Πρόσληψη υδρονομέα για το αρδευτικό Τρικοκκιάς

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ