Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 23/01/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 15-01-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 211

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 23 του μήνα Γενάρη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για το έτος 2020» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος