Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 22/06/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 17/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3.462

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 22 του μήνα Ιούνη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για αποδοχή ποσού 59.077,38€ για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
3. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.
4. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση θέσης περιπτέρου βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου Δεσκάτης
5. Διαγραφές χρεών
6. Έγκριση 1ο πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 48.100,00 € με (Φ.Π.Α. 24% ).
7. Έγκριση 1ο πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 42.000,00 € με (Φ.Π.Α. 24% ).
8. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα:<< Ενημέρωση του Δ.Σ. Δ.Ε.Π.Α.Π. για την έκθεση των ορκωτών λογιστών έτους 2018>>
9. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 21/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα: «Περί εγκρίσεως του Ισολογισμός και των οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης χρήσεως 2019».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος