Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 21/11/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 14-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8.286

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 21 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για ενίσχυση Κ.Α.
2. Χρηματοδότηση Νομικού Προσώπου «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ»
3. Ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτόν, για το έτος 2020.
4. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.960 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 484 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Άγια Παρασκευή» για σταβλικές εγκαταστάσεις.
5. Απόφαση έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
6. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 37/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΠ με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος