Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 21/01/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 14-01-2021
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 196

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 21 του μήνα Γενάρη του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.
Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 39/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα << Έγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Π. Οικονομικού έτους 2021

2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 40/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα << Έγκριση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Στοχοθεσία ) έτους 2021 >>.

3. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 41/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα << Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δεσκάτης >>.

4. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 31/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 28.681,13 ευρώ από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2019-2020, 2020-2021 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
5. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 35/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα: : Αποδοχή πιστώσεων από υπερβάσεις προϋπολογισμού εσόδων και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
6. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.
7. Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους
8. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης της δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.562,42 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 207 τεμάχιο της Τ.Κ. Κατάκαλης στη θέση «Καψάλες» για σταβλικές εγκαταστάσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κορδίλας Δημήτριος