Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 2/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 27-09-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 6.753

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 03 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 1:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για ενίσχυση Κ.Α προϋπολογισμού
2.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.
3. Καθορισμός των όρων για την διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτόν, για το έτος 2020.
4. Αποκατάσταση Πάγιας Προκαταβολής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος