Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 18/12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 11-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.9.148

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 18 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.
2. ‘Έγκριση της υπ΄αριθ. 75/2019 μελέτης, καθαρισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Δεσκάτης» και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για της προαναφερόμενης προμήθειας.
3. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2020.
4. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου για το έτος 2020 .
5. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό των συντελεστών για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του έτους 2020.
6. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2020.
7. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους χρήσης υπονόμων για το έτος 2020.
8. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2020 .
9. Εισήγηση της Ο.Ε. για τον καθορισμό χώρων και την επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2020.
10. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2020.
11. Εισήγηση της Ο.Ε. για την επιβολή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους λαϊκής αγοράς Δεσκάτης για το έτος 2020.
12. Εισήγηση της Ο.Ε. για επιβολή τέλους άρδευσης, για το αρδευτικό Τρικοκκιάς για το έτος 2020.
13. Τροποποίηση σύμβασης με Ο.Τ.Ε.
14. Τροποποίηση σύμβασης μελέτης
15. Έγκριση μετακίνησεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.
16. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.960,00τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 484 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Άγια Παρασκευή» για σταβλικές εγκαταστάσεις
17. Τροποποίηση απόφασης πάγιας προκαταβολής
18. Διαγραφές χρεών.

Ο Δήμαρχος

Κορδίλας Δημήτριος