Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 15/7/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 15-07-2021
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5071

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

 

Σας παρακαλούμε στις 15 του μήνα Ιούλη του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε απόφαση, για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Το έκτακτο των θεμάτων προέκυψε από την ανάγκη λήψης αποφάσεων προκειμένου να σταλεί εμπρόθεσμα στο Υπουργείο ο προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού του Δήμου για το έτος 2022 και να ανανεωθούν άμεσα οι συμβάσεις του Δήμου με τα ΕΛΤΑ και τα COURIER

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού του Δήμου για το έτος 2022
2. Παράταση μέχρι 31/12/2021 των συμβάσεων του Δήμου με τα ΕΛΤΑ και τα COURIER

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ