Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 15/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Δεσκάτη  10-02-2023

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.: 571

 

 

 

                                                  ΠΡΟΣ    :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-

                                                             Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής                                                                                      

                                                                           Δήμου Δεσκάτης

 

 

 

ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

 

    Σας παρακαλούμε στις 15 του μήνα Φλεβάρη του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Θέματα  ημερήσιας διάταξης

 

  1. Έγκριση πρακτικού ΙI κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»
  2. Χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3, συνολικού ποσού 132.556,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),
  3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτών διαγωνισμών έργων Δήμου Δεσκάτης π/υ έως 1.000.000 €, για το έτος 2023.
  4. Έγκριση των όρων της διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4, ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ» π/υ 262.882,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) που αφορά στο Υποέργο με Α/Α:1 της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων φυσικών, καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δεσκάτης» με MIS: 5072484 ενταγμένης στο Ε.Π «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
  5. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     

 

                                                                                           ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ