Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 14/10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 10-10-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 7.133

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 14 του μήνα Οκτώβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2019 του Δήμου Δεσκάτης
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για ενίσχυση Κ.Α έργου
3. Απόφαση έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος