Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 14/01/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 10-01-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 110

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 14 του μήνα Γενάρη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:15 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος