Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 13/8/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 07/08/2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4.901

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 13 του μήνα Αύγουστο του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.
2. Προσλήψεις διμήνου καθαριότητας
3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 42.000,00 € με (Φ.Π.Α. 24% ).
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 48.100,00 € με (Φ.Π.Α. 24% ).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος