Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 13/04/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 07-04-2021
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3.055

 

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε την 13η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικός του έργου «Ύδρευση Δεσκάτης (Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού)»
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: « Ύδρευση Δεσκάτης (Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού)»
3. Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Δεσκάτης
4. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου στην υπ΄ αριθ. 2/2021 αγωγή.
5. Απόφαση για άσκηση ή μη έφεσης στην υπ΄αριθ. 147/2021 απόφαση δικαστηρίου.
6. Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή προτάσεων του Δήμου Δεσκάτης στις προσκλήσεις του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ