Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε στις 10/08/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 05-08-2021
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5459

 

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε την 10η του μηνός Αύγουστου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. να συνεδριάσουμε δια περιφοράς και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η δια περιφοράς συνεδρίαση θα εφαρμοστεί κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2021 του Δήμου Δεσκάτης
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ έργου.
3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, για ενίσχυση ΚΑ .
4. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.
5. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος
6. Καθορισμός όρων και έγκριση επικαιροποιημένης Συγγραφής Υποχρεώσεων για την «Προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων»
7. Καθορισμός όρων του έργου : «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη θέση του υπάρχοντος γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο οικισμό Δήμητρας»
8. Καθορισμός όρων του έργου : «Ανάπλαση υφιστάμενου χώρου αναψυχής στη θέση “Γάβρος” Δ.Ε. Δεσκάτης Δήμου Δεσκάτης»
9. Καθορισμός όρων του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Παλιοπαναγιά»
10. Συμμετοχή του Δήμου σε μαθητεία ΕΠΑΛ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ